X
تبلیغات
زولا
 
چوب یک نعمت
هر آنچه را در مورد صنایع چوب میخواهید در وبسایت ما بیابید.
بررسی عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای مقوای کنگره ای در ایران(نگرش سیستمی)
آژنگ تاج دینی 1، امیر توکلی 2، مهران روح نیا 3، احمد جهان لتیباری 4
چکیده
مقوای کنگرهای یک محصول تولیدی با ارزش برای بستهبندی کالاهای مختلف جهت ارایه به بازارهای داخلی و بینالمللی
میباشد، لذا جهت توسعه صنعت تولید این محصول و شناسایی تغییرات در عرضه و تقاضا برای آن، لازم است که الگوی
تولید و مصرف و مهمترین متغیرهای مؤثر بر آن را شناسایی نمود. از اینرو در بررسی حاضر، در ابتدا به تشریح مدلهای
عرضه و تقاضای مقوای کنگرهای در ایران و شناسایی اجزای تشکیل دهنده آنها پرداخته و سپس با استفاده از دادههای سری
به تخمین همزمان توابع عرضه (I3SLS) زمانی 1360 تا 1368 و روش سیستمی حداقل مربعات سه مرحلهای تکرار شونده
و تقاضای مقوای کنگرهای در ایران پرداخته شدهاست. نوع تابعی که برای توابع عرضه و تقاضای مقوای کنگرهای در ایران در
نظر گرفته شدهاست، یک تابع خطی لگاریتم– لگاریتمی میباشد. علت انتخاب چنین مدلی دستیابی به ضرایبی است که
مستقیماً کششها را برآورد میکند. در این راستا قبل از برآورد مدل معادلات همزمان، ایستایی هر یک از متغیرها در حالت
در سطح معنیدار 5 درصد مورد بررسی قرار گرفت (ADF) لگاریتمی با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته
تخمین زده شدند. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که I3SLS و سپس معادلات در حالت ایستایی متغیرها با روش
و ارزش افزوده (CPI) متغیرهای تولید ناخالص ملی در سال قبل، جمعیت کل کشور، شاخصبهای کالا و خدمات مصرفی
بخش صنعت در تابع تقاضای مقوای کنگرهای از لحاظ آماری در سطح اطمینان 5 درصد معنیدار شناخته شدهاند، بهطوریکه
متغیرهای تولید ناخالص ملی در سال قبل، جمعیت کل کشور و ارزش افزوده بخش صنعت اثر مثبت و متغیر شاخصبهای
کالا و خدمات مصرفی اثر منفی بر میزان تقاضا برای مقوای کنگرهای در ایران دارند. همچنین متغیر مجازی جنگ از لحاظ
آماری در سطح 5 درصد معنیدار شدهاست که تأثیر مثبت سالهای جنگ را بر میزان تقاضا برای مقوای کنگرهای در آن زمان
نشان میدهد. در تابع عرضه، متغیرهای میزان تولید، مصرف و واردات مقوای کنگرهای در سال قبل، نرخ تورم و همچنین
هزینه تولید مقوای کنگرهای در سال قبل، از لحاظ آماری در سطح 5 درصد معنیدار شناخته شدهاند بهطوریکه میزان مصرف
مقوای کنگرهای در سال قبل، اثر مثبت و متغیرهای میزان تولید و واردات مقوای کنگرهای در سال قبل، هزینه تولید مقوای
کنگرهای در سال قبل و نرخ تورم، اثر منفی بر میزان تولید این محصول در ایران دارند .
واژه های کلیدی: معادلات همزمان، مقوای کنگرهای، عرضه، تقاضا، ایران

سلام بر همه دوستان عزیز متاسفانه به دلیل حجم بالا این فایل را نمیتوانیم به صورت معمول در اختیار شما قرار دهیم لطفا جهت استفاده از این فایل روی لینک دانلود کلیک کرده و سپس فایل مورد نظر را از سایت مربوطه دانلود کنید .

با تشکر مدیریت وبسایت


دانلود فایل

 
 
بالای صفحه