X
تبلیغات
زولا
 
چوب یک نعمت
هر آنچه را در مورد صنایع چوب میخواهید در وبسایت ما بیابید.

بسمه تعالی


موضوع:چند نمونه از اصطلاحات انگلیسی و ترجمه آن

Preconditioning

1-تیمار حرارتی    2-پیش بهسازی

1-آماده کردن گرده بینه با استفاده از حرارت و رطوبت برای لوله بری .روشهای مختلفی برای این کار وجود دارد ،از جمله مخازن آب گرم سر پوشیده و باز که گرده بینه در انها به حالت شناور یا غوطه ور گرم میشود ویا محفظه های بخار که به روش مستقیم یا غیر مستقیم گرم می شوند و دمای گرده بینه را افزایش می دهد

2-بهسازی کاغذ در دمای 39درجه و رطوبت نسبی 20%پیش از بهسازی آن در شرایط استاندارد به منظور ایجاد تعادلمطلوب در نمونه ها


Pre-treatment

پیش تیمار

به کار گرفتن روشهای مخصوص آسانتر کردن تیمار اصلی . مثلا در حفاظت چوب ،آج زنی قبل از تزریق مواد حفاظتی برای چوبهای سخت اشباع انجام میگیرد.

Resistant timbers(syn:durable wood)

چوبهای با دوام

چوبهایی که قادرند بی آنکه تیمار حفاظتی شوند ،در برابر حشرات چوبخوار و قارچ های مخرب ،مدت زیادی دوام آورند

Resawing

برش ثانویه

مجموعه عملیاتی که روی چوبهای بریده حاصل از برش اولیه گرده بینه به اجرا در می آیدبرش ثانویه نامیده میشود ،مانند انداره بری ،کناره بری و جدا بری

Knot

گره

برش عرضی شاخه هایی که رو ی تنه درخت فرار دارند و طی زمان بر اثر رویش قطری درخت به تدریج در داخل آن مدفون شده اند.تعداد و اندازه آنها یکی از عوامل درجه بندی چوب است

Dryer particle

خشک کن خرده چوب

تجهیزاتی که بکمک حرارت (غالبا هوای گرم)رطوبت خرده چوبهای مورد استفاده در ساخت تخته خرده چوب را به سطح قابل قبولی کاهش می دهند

Diamonding

الماسگونی

یکی از معایب ناشی از خشک شدن چوب است .که در آن سطح مقطع چوب به شکل لوزی در می آید

Xylem primary

چوب نخستین

چوبی که در اولین سال و از مریستم انتهایی تشکیل می شود و در کناره و پیرامون مغز قرار میگیرد

Zebra wood

چوب گورخری

یکی از گونه های چوبهای تجارتی افریقایی است که در ان به علت وجود مواد رنگی رگه –رگه نقشی شبیه پوست گورخر  در سطوح طولی چوب دیده می شود

 

 
 
بالای صفحه